ကၽြန္ေတာ့္ BLOG ေလးကို လာလည္ေသာသူ အေပါင္းအား ေက်းဇူးတင္ပါသည္ခင္ဗ်ား......

XMedia Recode 2.2.5.0 ( CONVERTER )XMedia Recode can convert almost all known audio and video formats, including 3GP, 3GPP, 3GPP2, AAC, AC3, AMR, ASF, AVI, AVISynth, DVD, FLAC, FLV, H.261, H.263, M4A , m1v, M2V, M4V, Matroska (MKV), MMF, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, TS, TRP, MP2, MP3, MP4, MP4V, MOV, OGG, PSP, (S) VCD, SWF , VOB, WAV, WMA and WMV.

XMedia Recode can only convert unprotected DVDs.

XMedia Recode converts: 3GP to AVI, 3GP to FLV, AC3 to MP3, AC3 to WAV, ASF to 3GP, ASF to FLV, ASF to MP4, AVI to FLV, AVI to 3GP, FLAC to MP3, FLAC to WMA, FLV into 3GP, FLV to Mp3, DVD to 3GP, DVD to AC3, DVD to AVI, DVD to MP3, DVD to MP4, DVD to MOV, DVD to SVCD, DVD to VCD, DVD to WMV, OGG to MP3, OGG to WMA, MPEG to AVI, MP2 to MP3, MP4 to FLV, MP4 to AVI, M4P to MP3, MOV to 3GP, MOV to AVI, MOV to FLV, WMA to MP3, WMV to FLV, WAV to MP3

To use the DivX codec, you need to have the DivX codec installed.

Features:

 • Video Editing
 • Parts of the video cut off (crop)
 • With freely selectable frame color (padding)
 • Color Correction (brightness, contrast, gamma, hue, saturation)
 • Drag-n-drop of video directly on the encoder.
 • Selecting the picture size (1:1, 3:2, 4:3, 5:4, 5:6, 11:9,16:9, 16:10, 2.21:1)
 • Zoom (no letterbox, the media, Pan Scan, Fit to Screen)
 • Direct Stream Copy function
 • 2-Pass Encoding
 • Volume correction
 • Volume Normalize
 • Framerate, bitrate, resolution can be adjusted
 • Can stream audio from most video formats, extract
 • Creates DVD copies of the Pocket PC
 • Creates DVD copies for your mobile phone
 • Creates DVD copies for the iPod and iPhone
 • Creates DVD copies for the PSP and PS3.
download here!!!

No comments:

Post a Comment