ကၽြန္ေတာ့္ BLOG ေလးကို လာလည္ေသာသူ အေပါင္းအား ေက်းဇူးတင္ပါသည္ခင္ဗ်ား......

MPlayer 1.0 RC1


MPlayer is a movie player which runs on many systems. It plays most MPEG/VOB, AVI, Ogg/OGM, VIVO, ASF/WMA/WMV, QT/MOV/MP4, RealMedia, Matroska, NUT, NuppelVideo, FLI, YUV4MPEG, FILM, RoQ, PVA files, supported by many native, XAnim, and Win32 DLL codecs. You can watch VideoCD, SVCD, DVD, 3ivx, DivX 3/4/5 and even WMV movies..

Another great feature of MPlayer is the wide range of supported output drivers. It works with X11, Xv, DGA, OpenGL, SVGAlib, fbdev, AAlib, DirectFB, but you can use GGI, SDL (and this way all their drivers), VESA (on every VESA compatible card, even without X11!) and some low level card-specific drivers (for Matrox, 3Dfx and ATI), too! Most of them support software or hardware scaling, so you can enjoy movies in fullscreen. MPlayer supports displaying through some hardware MPEG decoder boards, such as the Siemens DVB, DXR2 and DXR3/Hollywood+.

MPlayer has an onscreen display (OSD) for status information, nice big antialiased shaded subtitles and visual feedback for keyboard controls. European/ISO 8859-1,2 (Hungarian, English, Czech, etc), Cyrillic and Korean fonts are supported along with 12 subtitle formats (MicroDVD, SubRip, OGM, SubViewer, Sami, VPlayer, RT, SSA, AQTitle, JACOsub, PJS and our own: MPsub). DVD subtitles (SPU streams, VOBsub and Closed Captions) are supported as well.

Supported Input Formats:

 • (S)VCD (Super Video CD)
 • CDRwin´s .bin image file
 • DVD, including encrypted DVD
 • MPEG-1/2 (ES/PS/PES/VOB)
 • RIFF AVI file format
 • ASF/WMV/WMA format
 • QT/MOV/MP4 format
 • RealAudio/RealVideo format
 • Ogg/OGM files
 • Matroska
 • NUT
 • NSV (Nullsoft Streaming Video)
 • VIVO format
 • FLI format
 • NuppelVideo format
 • yuv4mpeg format
 • FILM (.cpk) format
 • RoQ format
 • PVA format
 • streaming via HTTP/FTP, RTP/RTSP, MMS/MMST, MPST, SDP
 • TV grabbing.
download here!!!

No comments:

Post a Comment